ข่าวประชาสัมพันธ์/บทความน่ารู้

การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร

จากการที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน กรมที่ดินโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน จึงขอให้ประชาชนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรรได้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้ ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาซื..

โครงการตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง

1. ความเป็นมา        กรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอาคารมือสองเป็นจำนวนมากว่า ได้ซื้ออาคารต่อจากเจ้าของอาคารเดิมโดยสุจริตกล่าวคือ ไม่ทราบมาก่อนว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร (ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท..

รู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน”

มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน” กันดีกว่า เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มีอยู่หลายประเภทที่ควรรู้ และที่สำคัญ ที่ดิน นับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตรกรรม ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ นอกจากนี..

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ❯ มาตรา 1350

มาตรา 1350  ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินตามมาตราก่อนได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่ต้องเสียค่าทดแทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม